خانه » قیمت قیرگونی » قیمت قیرگونی

قیمت قیر گونی

قیمت اسفالت با اجرا

 قیمت اسفالت

قیمت قیر گونی

22

 اجرا-نصب-فروش

قیمت هر متر مربع قیر گونی با اجراء یک لایه 9000      تومان

قیمت هر متر مربع قیر گونی با اجراء دو لایه  12000     تومان

قیمت هر متر مربع با ضخامت یک سانتیمتر     3700       تومان

  قیمت نصب ایزوگام،نصب٬اجراوفروش ایزوگام

 

یک دیدگاه بگزارید